• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

ПУБЛИКАЦИИ: ДИАЛИЗА

Taurolidine-based catheter lock regimen significantly reduces overall costs, infection, and dysfunction rates of tunneled hemodialysis catheters.

Winnicki W, Herkner H, Lorenz M, Handisurya A, Kikic Z, Bielesz B, Schairer B, Reiter T, Eskandary F, Sunder-Plassmann G, Sengoelge G. Kidney Int 2018;93(3):753-760.

Превенция на катетър-свързан сепсис при диализа, с разтвор за заключване, съдържащ цитрат-тауролидин

M. G. H. Betjes and M. van Agteren, Nephrol Dial Transplant, 2004, 19:1546-1551.

Safety and efficacy of taurolidine/urokinase versus taurolidine/heparin as a tunneled catheter lock solution in hemodialysis patients: a prospective, randomized, controlled study

Al-Ali F, Hamdy AF, Hamad A, Elsayed M, Iqbal ZZ, Elsayed A, Ibrahim R, Tolba H, Buanan H, Fawzy A. NDT 2017:1-7

Подходи за удължаване на използването на безманшетни катетри за хемодиализа: резултати от рандомизирано изследване.

V. Filiopoulos, D. Hadjiyannakos, I. Koutis, S. Trompouki, T. Micha, D. Lazarou, D. Vlassopoulos

Рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано изпитание на затварящи разтвори Тауролидин-цитрат (сравнени с Хепарин (5000 IU/mL) за превенция на бактериемия при пациенти на хемодиализа.

L. R. Solomon, J. S. Cheesbrough, L. Ebah, T. Al-Sayed, M. Heap, N. Millband, D. Waterhouse, S. Mitra, A. Curry, R. Saxena, R. Bhat, M. Schulz, P. Diggle, American Journal of Kidney Desease, Vol 55, No 6 (June), 2010; pp 1060 - 1068.Обща информация: Бактериемията е основна причина за заболеваемост при пациенти, използващи интравенозни катетри. Междудиализното затваряне и лечение с антибиотици намалява честотата на възникване на бактериемия, но съществува риск от развитие на резистентност към антибиотици.

Обсервационно изследване на необходимостта от тромболитична терапия и случаи на бактериемия при използването на затварящи разтвори за катетър с Тауролидин-цитрат-Хепарин, Тауролидин-цитрат и Хепарин при пациенти на хемодиализа

L. R. Solomon, J. S. Cheesbrough, R. Bhargava, N. Mitsides, M. Heap, G. Green, P. Diggle, Sem Dial 2011.

Нов агент за затваряне на катетъра при хемодиализа намалява инфекциите при пациенти на хемодиализно лечение

C. Taylor, J. Cahill, M. Gerrish, J. Little, Journal of renal Care 34 (3), 116-120.

Тунелизирани катетри със затварящ разтвор Тауролидин-цитрат-Хепарин съществено подобряват възпалителния профил на пациенти на хемодиализно лечение.

Fontseré N, Cardozo C, Donate J, Soriano A, Muros M, Pons M, Mensa J, Campistol JM, Navarro-González JF, Maduell F., Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(7):4180-4

Затварящ разтвор Тауролидин-цитрат-Хепарин намалява нивата на стафилококова бактериемия при пациенти на хемодиализа

Murray EC, Deighan C, Geddes C, Thomson PC, QJM.2014;107(12):995-1000.

Taurolock Effectively Reduces Tunneled Dialysis Catheter-Related Infection and Catheter Exchange Rates among Hemodialysis Patients.

Al Malki H, Othman M, Osman B, Rashid A, Fituri O, Asim M. Open Journal of Nephrology 2016;Vol.06No.02:6

Профилактика на катетър-свързана бактериемия при диализно лечение с нов антимикробен разтвор за затваряне.

M. Allon, Clin. Infect Dis 2003, 36:1539-1544.

2-годишен опит с Dialock и CLS™ (Нов антимикробен разтвор за заключване с Тауролидин–цитрат)

K. Sodemann, H.-D. Polaschegg, B. Feldmer Blood Purif 2001;19:251-254.