Meet us at the ESPEN Congress in Milan, 7–10 September!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Антиоклузивна ефикасност

на TauroLock™ разтвори за запълване

Всички TauroLock™ разтвори за запълване съдържат цитрат като антикоагулант. Тази активна съставка работи за предотвратяване на оклузии и поддържа висок дебит за продължителни периоди от време. При концентрация от 4 % (която е използвана в нашите продукти), цитратът безопасно отстранява калциевите йони от каскадата на кръвосъсирването. По този начин предотвратява коагулацията на кръвта в катетъра, което може да доведе до нарушена проходимост и дисфункция на катетъра. При диализните катетри, антиоклузивните свойства могат да бъдат подобрени чрез добавяне на хепарин или урокиназа.

TauroLock™ е наличен с различни добавки:

Активната съставка хепарин има адитивен антикоагулантен ефект. За най-силна профилактика срещу оклузия на катетър и инфекция, препоръчваме да използвате редовно TauroLock™-U25.000. При този запълващ разтвор е добавена урокиназа с крайна концентрация от 5.000 IU/мл. По този начин, той намалява значително проблемите с дебита в катетъра. От индивидуалната ситуация на всеки пациент зависи кой разтвор за заключване на катетъра е най-добрият избор. Възможно е редуването на използваните продукти TauroLock™ (напр. TauroLock™-HEP500 и TauroLock™-U25.000 при диализа).

Проучвания върху антиоклузивната ефикаснос

Проучване на Al-Ali et al.

„…В това проучване, повтарящи се епизоди на остра тромбоза на катетър, които изискват отстраняване на катетъра, бяха срещнати само в групата с Taurolock/Hep, няма отстранени катетри по същата причина в групата с Taurolock/U. Освен това, по-голямата антикоагулантна полза от Taurolock/U се доказва и от значително по-малкия брой интервенции с rt-PA за възстановяване на проходимостта на катетъра в тази група .... При оценяване възможното въздействие на разтвора за запълване на катетъра върху адекватността на диализата, беше установено, че стойностите на Kt/V неизменно са по-високи в групата с Taurolock/U, отколкото в групата с Taurolock/Hep, констатация, която допълнително потвърждава по-доброто функциониране на катетъра в Taurolock/U групата ... Беше установено, че средният BFR (кръвен дебит) е значително по-висок в групата с Taurolock/U, отколкото в групата с Taurolock/Hep в много от измерените периоди от време, констатация, която добавя допълнителни доказателства за по-добро функциониране на тунелизирания катетър с разтвор за заключване Taurolock/U, най-вероятно поради по-високата му антитромботична полза…”

Проучване на Winnicki et al.

„…По този начин, използването на тауролидинови разтвори за запълване на катетъра, които съдържат хепарин и урокиназа, значително намалява усложненията, свързани с тунелизирани хемодиализни катетри, в сравнение с четири-процентен разтвор на цитрат и като цяло е по-рентабилно…”

Проучване на Solomon et al.

„…намалява нуждата от тромболиза в сравнение с TC (съотношение на опасност, 0,2; 95% CI: 0,06, 0,5; p <0,001) и не се различава значително от хепарин 5000 U⁄ мл (съотношение на опасност, 1.4; 95%CI: 0.5, 3.9; p = 0.5)…”

За лични запитвания, можете също да се свържете с нас по телефона или по имейл.

Нашите международни дистрибутори, базирани в повече от 50 страни, ще се радват да предложат помощ, възможно най-бързо.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.