• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

TauroPharm GmbH

Учредяване на компанията

TauroPharm е основана през 2000 г.

Продукти

TauroPharm GmbH е германска компания, специализирана в медицински устройства с антимикробно действие. Благодарение на своите иновативни продукти Tauropharm GmbH има важен принос в превенцията на инфекции, които могат да възникнат в имплантирани централни венозни катетри и порт-системи. Тъй като съществува неотложна необходимост от нашите продукти предвид постоянно увеличаващите се патогени, резистентни на антибиотици, нашите продукти са препоръчвани в междудисциплинарни национални и международни указания. Всички продукти са проучени в независими научни изследвания. Качеството на продуктите е доказано от значими научни резултати.

Стандарти за качество

Благодарение на тясното сътрудничество с ползвателите на имплантираните системи за достъп (напр. катетър или порт-системи), продуктите и работата с тях са обект на непрекъснато подобряване и оптимизация с фокус върху специфичното приложение. Съответно, TauroPharm GmbH е единственият в света доставчик, предлагащ разтвор за катетър, съдържащ Урокиназа с едновременно антимикробно действие. Тази иновация запълва съществуваща празнина в превенцията на инфекции и оклузии на системите за централен венозен достъп.

Мотивация

TauroPharm GmbH има за цел да направи приложението на имплантите по-безопасни в дългосрочен план и така да подпомогне превантивния контрол на инфекциите в полза на пациентите.

Търговска мрежа

Като производител дейностите на TauroPharm GmbH са фокусирани върху разработката и производството на продукти, обучението и управлението на качеството. За целите на разпространението компанията си сътрудничи с партньори за ексклузивна дистрибуция по целия свят, които осигуряват подкрепа и съвети на клиентите в отделните страни. Избрани внимателно съгласно установени критерии, нашите партньор разпространители обикновено имат дългогодишно сътрудничество, основано на доверие, с нашите крайни клиенти от обществени и частни институции в сектора на здравеопазването, и по специално в областта на онкологията, гастроентерологията, нефрологията, интензивната и палиативната медицина и домашните грижи. Ние разширяваме нашата мрежа от дистрибутори непрекъснато.

Информация за продукта и обучение

С цел да се гарантира оптималното приложение на нашите продукти, ние предлагаме обучение в Германия и други страни. То е много популярно сред нашите разпространители и крайни клиенти и спомага за професионалното приложение на продуктите.